Zebranie wiejskie, 9 września 2021

Sprawozdanie z zebrania wiejskiego 9 września br.
Zawiera m.in. informacje o decyzjach ws. funduszu sołeckiego, o najważniejszych dyskutowanych sprawach i zgłoszonych przez uczestników wnioskach.

Poniższa relacja koncentruje się na problemach wsi. Pomija tematy, które dotyczą wszystkich – albo przynajmniej kilku – sołectw.

Podsumowanie problemów poruszanych na zebraniach wiejskich we wrześniu 2021 r., które dotyczą całej gminy Oświęcim (takich jak kanalizacja sanitarna, opłaty za śmieci, czy finansowanie inwestycji) na pierwszej stronie i czwartej stronie październikowego wydania miesięcznika „Oświęcimska Gmina”, w artykule „Wspólne sprawy”.

 

Mieszkańcy Włosienicy przygotowali aż cztery propozycje, jak spożytkować przyszłoroczny fundusz sołecki. Jedna z nich nie stała się przedmiotem obrad, ponieważ zakładała remont ulicy Widok położonej na prywatnych gruntach, a w takiej sytuacji wydawanie publicznych środków byłoby niemożliwe.

 

Zanim podjęto dyskusję nad pozostałymi wnioskami, nieoczekiwanie dla wielu zgromadzonych jeden z uczestników przypomniał, że poprzednie zebranie przyjęło jego wniosek o zabezpieczenie w funduszu środków na remont odcinka ulicy Okrężnej. Prowadzący zebranie sołtys Władysław Zaliński miał zastrzeżenia, co do sposobu przygotowania tego wniosku. Wyjście z patowej sytuacji zaoferował wójt Mirosław Smolarek, deklarując, że naprawa wskazanego fragmentu Okrężnej zostanie sfinansowana bezpośrednio z budżetu gminy, bez korzystania z funduszu sołeckiego.

 

Zebrani wrócili więc do rozpatrywania trzech projektów planu finansowego na 2022 rok. Pierwszy, opracowany przez Radę Sołecką i sołtysa, zakładał 33 tys. zł na rozbudowę oświetlenia (ulice Długa i Sośnina), 10 tys. na remont wejścia do biura sołtysa i ok. 5,5 tys. na organizację imprez i uroczystości.

 

Drugi wniosek przedłożony przez radnego Stanisława Dziedzica przewidywał ponad 23 tys. zł na zabezpieczenie skarpy wzdłuż ul. Strażaków oraz 25 tys. zł na wykonanie (faktycznie aktualizację) planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Lazurowej. Wnioskodawca i jego stronnicy argumentowali, że przekształcenie jedenastu działek na budowlane pozwoli skutecznie domagać się od dostawcy prądu budowy nowej linii energetycznej i tym samym rozwiąże problem awarii zasilania, które nękają mieszkańców i przedsiębiorców działających w tej okolicy.

 

Trzecią propozycję przedstawił zarząd LKS Sygnał. Zyskała ona najwięcej głosów "za" wśród uczestników zebrania. Zgodnie z nią 30 tys. zł będzie stanowiło wkład sołectwa w budowę szatni z węzłem sanitarnym dla zawodników. 10 tys. przeznaczono na remont wejścia do biura sołtysa, ponad 5,5 tys. na organizację imprez, a 3 tys. na wykonanie odpływu wody przy ulicy Strażaków.

 

Mimo że ośrodek zdrowia to niepubliczny a nie gminny podmiot, w dyskusji poruszono kwestie związane z jego funkcjonowaniem. Wrócił także problem bezpieczeństwa pieszych na ulicy Długiej (oświetlenie odcinka od strony Przeciszowa i przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Golcowiec). Obie te sprawy znalazły odzwierciedlenie w zgłoszonych przez uczestników zebrania wnioskach.

 

Złożono ich aż dwadzieścia. Dotyczą m.in. uregulowania stanu prawnego ulic Widok i Bukowej, sprawdzenia stanu technicznego Bukowej pod kątem ewentualnej reklamacji po remoncie i ograniczenia dopuszczalnego tonażu na tej drodze, rozbudowy oświetlenia i uzupełnienia poboczy ul. Długiej, remontu odcinka ul. Rzecznej, czy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej części wsi. Kolejnych kilka wniosków odnosi się do problemów z odwodnieniem (w tym: rejon ul. Zieleni i urządzenia melioracyjne przy potoku Macocha).

 

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach i zgłoszonych wnioskach, a także sprawozdanie sołtysa z działalności w ostatnim okresie zawiera protokół z zebrania dostępny w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.

Tagi